بذر گلهاي زينتي به صورت فلّه یا در بسته بندی قوطی فلزی « شرکت گلبرگ پامچال :: اصلاح ، تولید و توزیع انواع بذر گلهای زینتی ، سبزیجات و صیفی جات

بذر گلهای زینتی به صورت فلّه یا در بسته بندی قوطی فلزی

ردیف

نام و مشخصات محصول

 کدمحصول
۱ آهار، پاکوتاه، پرپر، گل درشت،الوان ۱۰۰ عکس و
توضیحات
۲ آهارF2،پاکوتاه، پرپر،گل درشت،الوان
۱۰۱ عکس و
توضیحات
۳ آهارF،پاکوتاه، پرپر،گلدرشت،تک رنگ ارغوانی ۱۰۲ عکس و
توضیحات
۴ آهارF2،پاکوتاه، پرپر،گل درشت،تک رنگ زرد ۱۰۳ عکس و
توضیحات
۵ آهار،پاکوتاه، پرپر،گل درشت،تک رنگ سفید ۱۰۴ عکس و
توضیحات
۶ آهارF2،پاکوتاه، پرپر،گل درشت،تک رنگقرمز
۱۰۵ عکس و
توضیحات
۷ آهار، پامتوسط، پرپر،گل درشت، پرگل، الوان ۱۰۶ عکس و
توضیحات
۸ آهار، پامتوسط، پرپر،گل متوسط، پرگل، الوان ۱۰۷ عکس و
توضیحات
۹ آهار، پامتوسط، پرپر،گل متوسط، تک رنگ زرد ۱۰۸ عکس و
توضیحات
۱۰ آهار، پامتوسط، پرپر،گل متوسط، تک رنگ قرمز ۱۰۹ عکس و
توضیحات
۱۱ آهار، پامتوسط، پرپر،گل متوسط، تک رنگ نارنجی ۱۱۰ عکس و
توضیحات
۱۲ آهار، پابلنـد، پرپر،گل درشـت، الوان ۱۱۱ عکس و
توضیحات
۱۳ آهار، پابلنـد، پرپر،گل درشـت، تک رنگ سفید ۱۱۲ عکس و
توضیحات
۱۴ آهار، پابلنـد، پرپر،گل درشـت، تک رنگ قرمز ۱۱۳ عکس و
توضیحات
۱۵ آهار، پابلنـد، پرپر،گل درشـت، تک رنگ نارنجی ۱۱۴ عکس و
توضیحات
۱۶ آهار مکزیکی، پاکوتاه،گل ریز، الوان(مینیاتوری) ۱۲۰ عکس و
توضیحات
۱۷ آفتابگردان زینتی، پامتوسط، گل ریز، بسیار پرگل ، تک رنگ زرد ۱۳۰ عکس و
توضیحات
۱۸ آفتابگردان، پامتوسط،پرپر، تک رنگ زرد ۱۳۱ عکس و
توضیحات
۱۹ آفتابگردان، پابلنـد،پرپر، تک رنگ زرد ۱۳۲ عکس و
توضیحات
۲۰ آفتابگردان، پابلنـد، مخلوط حنایی، زرد و قرمز تیره(شاخه بریده) ۱۳۳ عکس و
توضیحات
۲۱ آفتابگردان، پابلنـد، تک رنگ حنایی(شاخه بریده) ۱۳۴ عکس و
توضیحات
۲۲ آفتابگردان، پابلنـد، تک رنگ زرد (شاخه بریده) ۱۳۵ عکس و
توضیحات
۲۳ آفتابگردان، پابلنـد، تک رنگ قرمزتیره(شاخه بریده) ۱۳۶ عکس و
توضیحات
۲۴ آشلانتوس، پامتوسط، قرمز تیره
۱۴۰ عکس و
توضیحات
۲۵ آمارانتوس، پابلنـد، برگ پهن، مخلوط ۱۵۰ عکس و
توضیحات
۲۶ آمارانتوس، پابلنـد، برگ پهن،ابلق ۱۵۱ عکس و
توضیحات
۲۷ آمارانتوس، پابلنـد، برگ پهن، زرد ۱۵۲ عکس و
توضیحات
۲۸ آمارانتوس، پابلنـد، برگ پهن، قرمز ۱۵۳ عکس و توضیحات
۲۹ آمارانتوس، نخلی، پابلنـد، برگ باریک، قرمز ۱۵۴ عکس و
توضیحات
۳۰ ابری آبی، پاکوتاه(گلدانی) ۱۶۰ عکس و
توضیحات
۳۱ ابری سفید، پاکوتاه(گلدانی)  ۱۶۱ عکس و
توضیحات
۳۲ ابری نقره ای، پاکوتاه(گلدانی) ۱۶۲ عکس و
توضیحات
۳۳ استاتیس(لیمونیوم)، پابلند، الوان(مناسب برای گل خشک) ۱۷۰ عکس و
توضیحات
۳۴ استکانی، پامتوسط، الوان ۱۸۰ عکس و
توضیحات
۳۵ اطلسی ایرانی، بسیار پرگل، معطر، الوان ۱۹۰ عکس و
توضیحات
۳۶ اطلسی ایرانی، گل درشت، پرگل، الوان ۱۹۱ عکس و
توضیحات
۳۷ اطلسی ایرانی، گل درشت، پرگل، تک رنگ ارغوانی ۱۹۲ عکس و
توضیحات
۳۸ اطلسی ایرانی، گل درشت، پرگل، تک رنگ بنفش ۱۹۳ عکس و
توضیحات
۳۹ اطلسی ایرانی، گل درشت، پرگل، تک رنگ سفید ۱۹۴ عکس و
توضیحات
۴۰ اطلسی ایرانی،گل درشت،پرگل،تک رنگ قرمز روشن ۱۹۵ عکس و
توضیحات
۴۱ اطلسی ایرانی،گل درشت،پرگل،تک رنگ قرمز ستاره ای ۱۹۶ عکس و
توضیحات
۴۲ اطلسی ایرانی،گل درشت، پرگل،تک رنگ گلبهی ۱۹۷ عکس و
توضیحات
۴۳ اطلسی F2، پاکوتاه،گل درشت(در ۱۰ رنگ مختلف)
۱۹۸ عکس و
توضیحات
۴۴ بنفشه، گل درشت، الوان ۲۰۰ عکس و
توضیحات
۴۵ بنفشه، تک رنگ درجه ۱(در ۱۲ رنگ جدا) ۲۰۱ عکس و
توضیحات
۴۶ بنفشه، تک رنگ درجه ۲(در ۷ رنگ جدا) ۲۰۲ عکس و
توضیحات
۴۷ بوقلمون، پاکوتاه، الوان ۲۱۰ عکس و
توضیحات
۴۸ پریوش، پرگل، مخلوط ۲۲۰ عکس و
توضیحات
۴۹ پریوش، پرگل، تک رنگ بنفش روشن ۲۲۱ عکس و
توضیحات
۵۰ پریوش، پرگل، تک رنگ سفید ۲۲۲ عکس و
توضیحات
۵۱ تاج الملوک، پابلنـد، الوان ۲۳۰ عکس و
توضیحات
۵۲ تاج خروس، مخلوط(از نظر فرم و ارتفاع)، الوان ۲۴۰ عکس و
توضیحات
۵۳ تاج خروس، افشان(دم روباهی)، پامتوسط، الوان ۲۴۱ عکس و
توضیحات
۵۴ تاج خروس، افشان(دم روباهی)، پامتوسط، تک رنگ زرد ۲۴۲ عکس و
توضیحات
۵۵ تاج خروس، افشان(دم روباهی)، پامتوسط،تک رنگ قرمز ۲۴۳ عکس و
توضیحات
۵۶ تاج خروس، افشان(دم روباهی)، پامتوسط،تک رنگ نارنجی ۲۴۴ عکس و
توضیحات
۵۷ تاج خروس، افشان(دم روباهی)، پابلنـد مخلوط( اکثراً قرمز) ۲۴۵ عکس و
توضیحات
۵۸ تاج خروس، چتری، پاکوتاه، تک رنگ  قرمز(گلدانی) ۲۴۶ عکس و
توضیحات
۵۹ تاج خروس، چتری، پاکوتاه، تک رنگ  طلایی(گلدانی) ۲۴۷ عکس و توضیحات
۶۰ تاج خروس، چتری، پامتوسط، الوان ۲۴۸ عکس و
توضیحات
۶۱ جعفری، پاکوتاه، پرپر،گل درشت، مخلـوط زرد و نارنجی و لیمویی ۲۵۰ عکس و
توضیحات
۶۲ جعفری، پاکوتاه، پرپر،گل درشت، تک رنگ نارنجی(گلدانی) ۲۵۱ عکس و
توضیحات
۶۳ جعفری، پاکوتاه، پرپر،گل درشت، تک رنگ زرد(گلدانی) ۲۵۲ عکس و
توضیحات
۶۴ جعفری، پاکوتاه، پرگل،گل متوسط، الوان(مینیاتوری) ۲۵۳ عکس و
توضیحات
۶۵ جعفری، پاکوتاه، پرگل،گل متوسط، زردزنبوری(مینیاتوری) ۲۵۴ عکس و
توضیحات
۶۶ جعفری، پاکوتاه، پرگل،گل متوسط، قرمز مایل به قهوه ای(مینیاتوری) ۲۵۵ عکس و
توضیحات
۶۷ جعفری، پامتوسط، پرپر،گل درشت، مخلوط زرد و نارنجی ۲۵۶ عکس و
توضیحات
۶۸ جعفری، پامتوسط، نیمه پرپر،گل متوسط، مخلوط زرد، سفید و نارنجی ۲۵۷ عکس و
توضیحات
۶۹ جعفری، پامتوسط، نیمه پرپر،گل متوسط، تک رنگ زرد ۲۵۸ عکس و
توضیحات
۷۰ جعفری، پامتوسط، نیمه پرپر،گل متوسط، تک رنگ سفید ۲۵۹ عکس و
توضیحات
۷۱ جعفری، پامتوسط، نیمه پرپر،گل متوسط،تک رنگ نارنجی ۲۶۰ عکس و توضیحات
۷۲ جعفری، پامتوسط، پرگل،گل متوسط، نارنجی(مینیاتوری) ۲۶۱ عکس و
توضیحات
۷۳ جعفری، پامتوسط، پرگل،گل متوسط(تخم مرغی)، زرد ۲۶۲ عکس و
توضیحات
۷۴ جعفری، پامتوسط، پرگل،گل متوسط(تخم مرغی)، نارنجی ۲۶۳ عکس و
توضیحات
۷۵ حنا، پاکوتاه، پرپر، الوان(گلدانی) ۲۷۰ عکس و
توضیحات
۷۶ حنا، پابلنـد، پرگل، الوان ۲۷۱ عکس و
توضیحات
۷۷ ختمی، پابلنـد، الوان ۲۸۰ عکس و
توضیحات
۷۸ ختمی، پابلنـد، پرپر، الوان(اکثرا صورتی و زرشکی) ۲۸۱ عکس و
توضیحات
۷۹ ختمی، پابلنـد، پرپر، تک رنگ زرشکی تیره ۲۸۲ عکس و
توضیحات
۸۰ ختمی، پابلنـد، پرپر، تک رنگ سفید ۲۸۳ عکس و
توضیحات
۸۱ ختمی، پابلنـد، پرپر، تک رنگ صورتی ۲۸۴ عکس و توضیحات
۸۲ ختمی، پابلنـد، پرپر، تک رنگ قرمز ۲۸۵ عکس و
توضیحات
۸۳ ختمی(لاواترا) ، پامتوسط ، کم پر، مخلوط ۲۹۰ عکس و
توضیحات
۸۴ داتوره، پابلنـد، سفید، گل درشت ۳۰۰ عکس و
توضیحات
۸۵ داوودی، پاکوتاه الوان، بسیار پرگل ۳۱۰ عکس و
توضیحات
۸۶ درخشنده، پامتوسط، پرپر، الوان ۳۲۰ عکس و
توضیحات
۸۷ درخشنده، پامتوسط، پرپر، تک رنگ سفید ۳۲۱ عکس و
توضیحات
۸۸ رعنا زیبا، پاکوتاه ، پرپر، الوان(گلدانی) ۳۳۰ عکس و
توضیحات
۸۹ رعنا زیبا، پاکوتاه، پرپر، تک رنگ زرد(گلدانی) ۳۳۱ عکس و
توضیحات
۹۰ رعنا زیبا، پاکوتاه، پرپر، تک رنگ قرمز(گلدانی) ۳۳۲ عکس و
توضیحات
۹۱ رعنا زیبا، پاکوتاه، پرپر، دارای گلهای دو رنگ(گلدانی) ۳۳۳ عکس و
توضیحات
۹۲ رعنا زیبا، پامتوسط، الوان ۳۳۴ عکس و
توضیحات
۹۳ زبان در قفا(دلفینیم) ،پامتوسط، الوان ۳۴۰ عکس و
توضیحات
۹۴ ستاره ای، پاکوتاه ، مخلوط زرد و نارنجی ۳۵۰ عکس و
توضیحات
۹۵ ستاره ای، پابلنـد، پرگل، الوان ۳۵۱ عکس و
توضیحات
۹۶ ستاره ای، پابلنـد، پرگل، تک رنگ سفید ۳۵۲ عکس و
توضیحات
۹۷ ستاره ای، پابلنـد، پرگل، تک رنگ صورتی ۳۵۳ عکس و
توضیحات
۹۸ ستاره ای، پابلنـد، پرگل، تک رنگ قرمز ۳۵۴ عکس و
توضیحات
۹۹ ستاره ای، پابلنـد، پرگل، تک رنگ نارنجی ۳۵۵ عکس و
توضیحات
۱۰۰ سرخارگل(اکیناسه)، پامتوسط، صورتی رنگ ۳۶۰ عکس و
توضیحات
۱۰۱ سلوی(مریم گلی)، پاکوتاه، قرمز ۳۷۰ عکس و
توضیحات
۱۰۲ سلوی(مریم گلی)، پابلنـد، قرمز ۳۷۱ عکس و
توضیحات
۱۰۳ شاهپسند یکساله،  بسیار پرگل، خوشبو، الوان ۳۸۰ عکس و
توضیحات
۱۰۴ شاهپسند یکساله، بسیار پرگل، خوشبو، تک رنگ بنفش روشن(گلدانی) ۳۸۱ عکس و
توضیحات
۱۰۵ شاهپسند یکساله، بسیار پرگل، خوشبو، تک رنگ سفید (گلدانی) ۳۸۲ عکس و
توضیحات
۱۰۶ شاهپسند یکساله، بسیار پرگل، خوشبو، تک رنگ صورتی (گلدانی) ۳۸۳ عکس و
توضیحات
۱۰۷ شاهپسند یکساله، بسیار پرگل، خوشبو، تک رنگ  قرمز (گلدانی) ۳۸۴ عکس و
توضیحات
۱۰۸ شاهپسند یکساله، بسیار پرگل، خوشبو، تک رنگ قرمزخال سفید(گلدانی) ۳۸۵ عکس و
توضیحات
۱۰۹ شب بو، پاکوتاه، پرپرارغوانی ۳۹۰ عکس و
توضیحات
۱۱۰ شب بو زعفرانی، پامتوسط، زعفرانی رنگ ۳۹۱ عکس و توضیحات
۱۱۱ شب بو، پابلنـد، مخلوط کم پر و پرپر، الوان  ۳۹۲ عکس و
توضیحات
۱۱۲ شب بو، پابلنـد، اکثرا پرپر، بنفش ۳۹۳ عکس و
توضیحات
۱۱۳ شب بو، پابلنـد، اکثرا پرپر، سفید
۳۹۴ عکس و
توضیحات
۱۱۴ شب بو، پابلنـد، اکثرا پرپر، قرمز ۳۹۵ عکس و
توضیحات
۱۱۵ شقـایـق کالیفرنیایی، پاکوتاه پرگل، الوان ۴۰۰ عکس و
توضیحات
۱۱۶ شقـایـق کالیفرنیایی، پاکوتاه، پرگل، تک رنگ ارغوانی ۴۰۱ عکس و
توضیحات
۱۱۷ شقـایـق کالیفرنیایی، پاکوتاه، پرگل، تک رنگ زرد ۴۰۲ عکس و
توضیحات
۱۱۸ شقـایـق کالیفرنیایی، پاکوتاه، پرگل، تک رنگ سفید ۴۰۳ عکس و
توضیحات
۱۱۹ شقـایـق کالیفرنیایی، پاکوتاه، پرگل، تک رنگ قرمز ۴۰۴ عکس و توضیحات
۱۲۰ شقـایـق کالیفرنیایی، پاکوتاه، پرگل، تک رنگ نارنجی ۴۰۵ عکس و
توضیحات
۱۲۱ شقـایق نعمـانی(آنمون)، پا متوسط، پرگل، الوان ۴۰۶ عکس و
توضیحات
۱۲۲ شقـایق، پابلنـد، پرگل، مخلوط کم پر و پرپر، الوان ۴۰۷ عکس و
توضیحات
۱۲۳ فلوکس، پاکوتاه، الوان(گلدانی) ۴۱۰ عکس و
توضیحات
۱۲۴ قرنفل، پاکوتاه، الوان ۴۲۰ عکس و
توضیحات
۱۲۵ کلم زینتی، پاکوتاه، مخلوط ۴۳۰ عکس و
توضیحات
۱۲۶ کلم زینتی، پاکوتاه، تک رنگ سفید ۴۳۱ عکس و
توضیحات
۱۲۷ کلم زینتی، پاکوتاه، تک رنگ صورتی ۴۳۲ عکس و
توضیحات
۱۲۸ کلم زینتی، پاکوتاه، تک رنگ قرمز ۴۳۳ عکس و
توضیحات
۱۲۹ کرچک، پابلنـد، قرمز ۴۴۰ عکس و
توضیحات
۱۳۰ کورئوپسیس(اشرفی)، پامتوسط، پرگل، زرد رنگ ۴۵۰ عکس و
توضیحات
۱۳۱ کورئوپسیس(اشرفی)، پابلند، پرگل، زرد رنگ ۴۵۱ عکس و
توضیحات
۱۳۲ کوکب یکساله(بذری)، پاکوتاه، الوان(گلدانی) ۴۶۰ عکس و
توضیحات
۱۳۳ کوکب یکساله(بذری)، پابلنـد، الوان ۴۶۱ عکس و
توضیحات
۱۳۴ کوکب کوهی(ردبکیا)، پاکوتاه،زرد رنگ ۴۶۲ عکس و
توضیحات
۱۳۵ کوکب کوهی(ردبکیا)، پابلنـد، گل درشت، زرد رنگ ۴۶۳ عکس و
توضیحات
۱۳۶ گازانیـا، پاکوتاه، الوان(گلدانی) ۴۷۰ عکس و
توضیحات
۱۳۷ گل تکمه ای، پاکوتاه،ارغوانـی(گلدانی) ۴۸۰ عکس و
توضیحات
۱۳۸ گل تکمه ای، پاکوتاه،سفید(گلدانی) ۴۸۱ عکس و
توضیحات
۱۳۹ گل تکمه ای، پابلنـد،ارغوانـی(مناسب برای گل خشک) ۴۸۲ عکس و
توضیحات
۱۴۰ گل تکمه ای، پابلنـد،سفید(مناسب برای گل خشک) ۴۸۳ عکس و
توضیحات
۱۴۱ گل چینی، پامتوسط، سفید ۴۹۰ عکس و
توضیحات
۱۴۲ گل عسل(آلیسوم)، پاکوتاه، پرگل، معطّر، مخلوط(گلدانی) ۵۰۰ عکس و
توضیحات
۱۴۳ گل عسل(آلیسوم)، پاکوتاه، پرگل، معطّر، تک رنگ بنفش (گلدانی) ۵۰۱ عکس و توضیحات
۱۴۴ گل عسل(آلیسوم)، پاکوتاه، پرگل، معطّر، تک رنگ سفید (گلدانی) ۵۰۲ عکس و
توضیحات
۱۴۵ گل گندم، پامتوسط، پرپر، الوان ۵۱۰ عکس و
توضیحات
۱۴۶ گل گندم، پابلنـد، پرپر، الوان ۵۱۱ عکس و
توضیحات
۱۴۷ گلرنگ، پابلنـد، نارنجی(مناسب برای گل خشک) ۵۲۰ عکس و
توضیحات
۱۴۸ لادن، پاکوتاه، الوان ۵۳۰ عکس و
توضیحات
۱۴۹ لاله عباسی، ابلق(دارای گلهای چند رنگ)، پامتوسط، الوان ۵۴۰ عکس و
توضیحات
۱۵۰ لاله عباسی، پامتوسط، پرگل، تک رنگ بنفش روشن ۵۴۱ عکس و
توضیحات
۱۵۱ لاله عباسی، پامتوسط، پرگل، تک رنگ سفید ۵۴۲ عکس و توضیحات
۱۵۲ لاله عباسی، پامتوسط، پرگل، تک رنگ زرد ۵۴۳ عکس و
توضیحات
۱۵۳ لاله عباسی، پامتوسط، پرگل، تک رنگ قرمز روشن ۵۴۴ عکس و
توضیحات
۱۵۴ لاله عباسی، پابلنـد، الوان ۵۴۵ عکس و
توضیحات
۱۵۵ مارگریت، پابلنـد، سفید ۵۵۰ عکس و
توضیحات
۱۵۶ میخک، پاکوتاه، الوان(گلدانی) ۵۶۰ عکس و
توضیحات
۱۵۷ میخک(میخک باغی)، پابلنـد، الوان ۵۶۱ عکس و
توضیحات
۱۵۸ میمون، پاکوتاه، الوان(گلدانی) ۵۷۰ عکس و
توضیحات
۱۵۹ میمون، پاکوتاه، تک رنگ زرد(گلدانی) ۵۷۱ عکس و
توضیحات
۱۶۰ میمون، پاکوتاه، تک رنگ قرمز(گلدانی) ۵۷۲ عکس و
توضیحات
۱۶۱ میمون، پامتوسط، الوان ۵۷۳ عکس و
توضیحات
۱۶۲ میمون، پابلنـد، الوان ۵۷۴ عکس و
توضیحات
۱۶۳ مینا، پاکوتاه، پرپر، الوان(گلدانی) ۵۸۰ عکس و
توضیحات
۱۶۴ مینا، پاکوتاه، پرپر، تک رنگ بنفش(گلدانی) ۵۸۱ عکس و
توضیحات
۱۶۵ مینا، پاکوتاه، پرپر، تک رنگ سفید(گلدانی) ۵۸۲ عکس و
توضیحات
۱۶۶ مینا، پاکوتاه، پرپر، تک رنگ قرمز(گلدانی) ۵۸۳ عکس و
توضیحات
۱۶۷ مینا، پابلند، پرپر، الوان(شاخه بریده) ۵۸۴ عکس و
توضیحات
۱۶۸ مینا، پابلند، پرپر، تک رنگ بنفش(شاخه بریده) ۵۸۵ عکس و
توضیحات
۱۶۹ مینا، پابلند، پرپر، تک رنگ سفید(شاخه بریده) ۵۸۶ عکس و
توضیحات
۱۷۰ مینا، پابلند، پرپر، تک رنگ قرمز(شاخه بریده) ۵۸۷ عکس و
توضیحات
۱۷۱ میناچمنی، پاکوتاه، گل درشت، مخلوط ۵۹۰ عکس و
توضیحات
۱۷۲ میناچمنی، پاکوتاه، گل درشت، تک رنگ سفید ۵۹۱ عکس و
توضیحات
۱۷۳ میناچمنی، پاکوتاه، گل درشت، تک رنگ قرمز ۵۹۲ عکس و
توضیحات
۱۷۴ نازآفتابی، پرپر، الوان(گلدانی) ۶۰۰ عکس و
توضیحات
۱۷۵ نازآفتابی، پرپر، تک رنگ ارغوانی(گلدانی) ۶۰۱ عکس و
توضیحات
۱۷۶ نازآفتابی، پرپر، تک رنگ سفید(گلدانی) ۶۰۲ عکس و
توضیحات
۱۷۷ نازآفتابی، پرپر، تک رنگ قرمز(گلدانی) ۶۰۳ عکس و
توضیحات
۱۷۸ نازآفتابی، پرپر، تک رنگ نارنجی(گلدانی) ۶۰۴ عکس و
توضیحات
۱۷۹ نخودی، پامتوسط، الوان ۶۱۰ عکس و
توضیحات
۱۸۰ نیلوفر، رونده، گلدرشت، الوان ۶۲۰ عکس و
توضیحات
۱۸۱ همیشه بهار، پاکوتاه، پرپر، مخلوط زرد و نارنجی(گلدانی) ۶۳۰ عکس و
توضیحات
۱۸۲ همیشه بهار، پاکوتاه، پرپر، تک رنگ زرد (گلدانی) ۶۳۱ عکس و
توضیحات
۱۸۳ همیشه بهار، پاکوتاه، پرپر، تک رنگ نارنجی(گلدانی) ۶۳۲ عکس و
توضیحات
۱۸۴ همیشه بهار، پابلند، مخلوط زرد و نارنجی ۶۳۳ عکس و
توضیحات

دیدگاه خود را به ما بگویید.