بایگانی برای شهریور, ۱۳۹۴

شقایق نعمانی(انمون)

بدون نظر

شقایق نعمانی

 

 

آنمون گیاهی است که دارای گلهای زیبا به رنگهای مختلف بوده وبرای کاشت درحاشیه ها, تپه گلهاو قطعات گلکاری استفاده می شود.

طرز کاشت :

خزانه کاری :  بذرآنمون رااوایل تااوخر بهـاردرشاسی سردکاشتـه و روی بذرا با اندکی خاک برگ الک شده می پوشانیم. دمای مناسب جوانه زنی۱۶تا۲۰درجه سانتیگراد بوده و دمای بیشتراز ۲۰ مانع جوانه زنی می شود.

نشا کاری : پاییـزدرمحل اصلی به صورتی که طوقـه گیاه درسطح خاک قرار گیردنشا می کنیم.درزمستان بایدگیـاه را به وسیله برگهای خشک یاخزه از سرما محافظت نمود.

آب وهوا : به محل آفتابگیریانیمه سایه بارطوبت معمولی وآبیاری منظم احتیاج دارد.

خاک :  در خاک سبک وحاصلخیز نتیجه خوبی میدهد.

زمان گلدهی : گیاه در بهـار سال بعد گل میدهددربعضی مناطق گیاه آنمون درگلخانه کاشته ودربهار همان سال گل میدهد.وباگرم شدن هواگیاه به حالت رکودرفتـه ودربهارسال بعدحداکثر گل دهی را خواهد داشت.

 

 

شقایق        (21Anemone

 


شب بو زعفرانی

بدون نظر

شب بو زعفرانی.jpguiytutuy

 

 

شب بـو زعفـرانی(خیـری) گیاهی است دو ساله و یا چند ساله که با نام علمی cheiranthus cheiri نیز شناخته می شود و برای تزئیـن تپه ها،حاشیه هاو گلدان مورد استفاده قرار می گیرد.

طرز کاشت :

خزانه کاری : بذرگل شب بو را اواخر تابستان یاپاییز می کارندو در مناطقی که دارای تابستانه خنک هستند میتوان  اوایل بهاردرخزانه کاشت که گلهااوایل تابستان تا اوایل پاییز مرتبا ظاهر می شوند.

نشا کاری : پس ازبرطرف شدن سرمای زمستانه اواخر زمستان به فاصله ۳۰*۲۰ سانتیمتر در زمین اصلی نشا می کنیم.

کاشت مستقیم : از اواسط تا اواخر بهار بذر این گل را روی خطوطی  به فاصله۳۰و به عمق ۰/۵ سانتیمترکاشته وبعدازرشد آن را به فاصله ۵ سانتیمتر تنک می کنیم.

آب وهوا :  به محل آفتابگیرو رطوبت معمولی احتیاج دارد.

خاک : خاک مرغوب ولـی شنی همراه با خاک برگ پوسیده.

زمان گلدهی : این گیاه دراواخراسفند تا اواسط فصل بهار گل میدهد.

 

 

شب بو  زعفرانی     (20Erysimum


سرخارگل(اکیناسه)

بدون نظر

اکیناسه.jpg.'

 

 

سرخارگل گیاهی علفی وچند ساله ومقاوم به سرما واز گیاهان دارویی بسیارمهم محسوب می شودو لیکن به دلیل دارا بودن گلهای بسیار زیبا با ماندگاری طولانی ازگلهای زینتی به حساب می آیدکه به عنوان گیاه باغچه ای یا گل شاخه بریده استفاده می شود.

طرز کاشت :

خزانه کاری : بذرها ازنیمه اسفند تانیمه فروردین در خزانه یاگلخانه کاشته می شودوپس ازآنکه بوته هاتا اندازه ای بزرگ شدنددرتابستان به گلدانهای انفـرادی منتقل می شوند.

نشا کاری : درپاییـزبوته های حاصلـه به فواصل۳۰*۵۰ درزمین اصلی نشا میگردد.

آب وهوا : این گیاه شرایط نورکامل را می پسندد و خشکی را به خوبی تحمل می کند و بایستی قبل از هرآبیاری زمین کاملا خشک شده باشد.

خاک : درخاکهای سبک ومتوسط(لومی)نتیجه خوبی می دهد.

زمان گلدهی : از خرداد ماه تا ابتدای پاییز گل می دهد.

 

 

اکیناسه       (26Echinacea


زبان در قفا (دلفینیوم)

بدون نظر

 

دلفینیوم.jpg';kl[pk'[p;

 

دلفینیـوم گیاهی است یکساله که جهت تزئین محلهای کم عرض مانندحاشیـه باغچه ها و تراس ها و یا به صورت گل شاخه بریـده  مورد استفاده قرارمیگیردوحداقل دمای قابل تحمل آن-۱۵ درجه سانتیگراد است.

طرز کاشت :

خزانه کاری : بذر زبان در قفا را اوائل فروردین در خزانه می کارند.

نشا کاری :  پس ازآنکه بوته ها ۴-۵سانتیمترشدند(اردیبهشت ماه) در محل اصلی نشا می کنند.

کاشت مشتقیم :  بذراین گل را می توان درپائیز مستقیما درمحل اصلی کاشت.

آب و هوا : به نورکامل ورطوبت معمولی اما به طورروزانه احتیاج دارد بطوریکه خاک اطراف ریشه تبدیل به لجن نشود. بوتـه زبان درقفـابایداز وزش باددرامان باشد.

خاک : این گیـاه طالب خاکهای قابل نفوذ به آب وغنی ازکود پوسیده می باشد.

زمان گلدهی : معمولا درخرداد و تیر به گل می نشیند پس از پژمرده شدن گلها,چنانچه ساقه گل دهنده رابطول۴۰ سانتیمتر قطع کنند گیاه دوباره در مهر و آبان گل میدهند.

 

 

دلفینیوم(26Delphinium

 


داوودی

بدون نظر

داوودی.jpghjilkj

 

 

داوودی گیاهی است چندساله,باگلهای خیلی زیبادررنگهای مختلف که دارای گلهای پرپرو کم پربوده وگلهای این گیاه درپاییز زیبایی خاصی بـه بوستانها وفضای سبـز می بخشد و جزوه گیاهان دارویـی و شاخه بریده نیز می باشد.

طرز کاشت :

خزانه کاری : دراواخربهمن و اسفند ماه در عمق ۰/۵ سانتیمتری در گلخانه یا خزانه کاشته می شود.

نشا کاری : موقعی که نشاها ۵ سانتیمتر شدندآنهارادر مکان اصلی به فاصله ۴۰*۵۰ نشا می کنیم.

آب وهوا : داوودی به نورکامل احتیاج داردولی اواسط روز از نور مستقیم بیزار می شود.به آبیاری منظم ,طوری که خاک همیشه مرطوب باشدنیازدارد.

خاک : در مخلوطی از خاک لومی و شن و خاک برگ گلهای زیبایی می دهد.

زمان گلدهی : ازاواسط تابستان به بعد باکوتاه شدن طول روزگلدهی شروع وتاآخرپاییز ادامه پیدا میکند.اصولا عدم وجود نـور از حدود ساعت ۵-۶ بعد از ظهر تا ۸ صبح روز بعد گلدهی این گیاه را ترغیب می کند.

 

 

داوودی(34Chrysanthemum


صفحه 1 از 3123